Majątek wspólny a majątek osobisty

Czym jest majątek wspólny oraz majątek osobisty małżonków? Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinno opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

W trakcie wspólności majątkowej istnieją faktycznie trzy majątki: wspólny małżonków oraz osobiste każdego z nich. Do majątków osobistych należą przede wszystkim przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego oraz przedmioty, enumeratywnie wymienione w ustawie.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
  z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego
  z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinno-opiekuńczego istnieje domniemanie, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej należą do majątku wspólnego. Domniemanie takie można obalić, przedstawiając dowody na przynależność danego składnika do majątku osobistego jednego z małżonków.

Przykładowo samochód zakupiony w całości za pieniądze pochodzące ze spadku po zmarłej babci wejdzie w skład majątku osobistego tego małżonka, który dziedziczył. Wówczas przed sądem będzie trzeba wykazać pochodzenie środków na zakup tego samochodu.  

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa);
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem dziedziczenia, zapisu lub darowizny są zwykłe urządzenia domowe służące obojgu małżonkom, gdyż należą do majątku wspólnego, chyba że spadkodawca lub darczyńca zastrzegł, że wchodzą one do majątku osobistego jednego z małżonków)
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 •  nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Rozwód a majątek wspólny i osobisty małżonka

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje z mocy prawa m.in. przez rozwód, a także poprzez zawarcie przez strony w trakcie trwania małżeństwa – małżeńskiej umowy majątkowej, która taką wspólność znosi.

Po rozwodzie podziałowi podlega wyłącznie majątek wspólny. Nie dzielimy w tym przypadku majątków osobistych małżonków. Jednakże przy podziale majątku wspólnego, co do zasady dokonuje się stosownych rozliczeń nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków jak również nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny.

Jeżeli małżonek poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to podlegają one rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Należy mu się zasadniczo zwrot połowy ich wartości wskazał Sąd Najwyższy.

 

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Reprezentuje swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.