Alimenty – Adwokat Kraków Alimenty

Obowiązek alimentacyjny to zgodnie z art. 128 KRO obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. W odniesieniu do środków utrzymania chodzi najczęściej o świadczenie pieniężne, które jest niezbędne do zaspokojenia podstawowych, bieżących potrzeb uprawnionego, takich jak wyżywienie, ubranie, zapewnienie mieszkania, a w razie potrzeby także leczenia itp. Środki wychowania to natomiast takie środki, które są niezbędne do fizycznego i umysłowego rozwoju uprawnionego, a więc do zapewnienia mu pielęgnacji i pieczy, odpowiedniego wykształcenia, przygotowania do życia w społeczeństwie czy rozwijania zainteresowań kulturalnych.

 

 

Osoby zobowiązane do alimentacji

Osobami zobowiązanymi do płacenia alimentów są co do zasady krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednocześnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia również inne osoby na, które może zostać nałożony taki obowiązek. Może on zostać nałożony m.in. na ojczyma, pasierba, przysposabiającego oraz przysposobionego. Niemniej jednak, najbardziej typową sytuacją  jest obowiązek alimentacyjny ojca wobec małoletnich dzieci, które pozostają pod opieką matki.

Alimenty a sprawa rozwodowa

W sprawie rozwodowej do obligatoryjnych rozstrzygnięć Sądu należy rozstrzygnięcie o alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Sąd nie rozstrzyga o alimentach na rzecz wspólnych, pełnoletnich ale nieusamodzielnionych jeszcze dzieci. Dochodzenie alimentów przez pełnoletnie, ale nieusamodzielnione dziecko odbywa się w osobnym postępowaniu, zainicjowanym powództwem wytoczonym na podstawie art. 133 § 1 KRO.

Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu w sprawie o alimenty

Sądem rzeczowo właściwym  w sprawie o alimenty jest sąd rejonowy. W przypadku właściwości miejscowej, w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń przez osoby uprawnione do alimentów, ustawodawca wprowadził właściwość przemienną. Powództwo o alimenty uprawniony może zatem wytoczyć, bądź to przed sądem miejsca zamieszkania pozwanego, bądź też według swojego miejsca zamieszkania.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty

W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi kwota świadczeń alimentacyjnych za okres jednego roku. Wartość przedmiotu sporu nie przesądza w tym wypadku o właściwości rzeczowej sądu, gdyż sądem właściwym zawsze jest sąd rejonowy. Nie ma również wpływu na wysokość opłaty sądowej, albowiem pozew o alimenty jak również pozew o podwyższenie alimentów wolny jest od opłat sądowych.

Zabezpieczenie alimentów. Alimenty – adwokat Kraków

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych może w trakcie postępowania sądowego domagać się zabezpieczenia alimentów. Takie zabezpieczenie alimentów to zasądzenie od pozwanego odpowiedniej kwoty pieniężnej na czas trwania procesu. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu. Co istotne sąd nie może udzielić zabezpieczenia alimentów z urzędu. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych wolny jest od opłat sądowych.

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może skutkować odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 209 KK osoba, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli łączna wysokość powstałych  zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednocześnie jeżeli sprawca naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, możliwa do orzeczenia kara pozbawienia wolności wynosi 2 lata. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Co istotne zobowiązany, który przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty, nie podlega karze. Tak więc już samo złożenie stosownego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie może stanowić bardzo skuteczny sposób na zdyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego i szybkie uzyskanie od niego zaległych środków.

Alimenty – Adwokat Kraków

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o zasądzenie i podwyższenie alimentów. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

 

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.