Tymczasowe aresztowanie – adwokat Kraków

Niniejszy artykuł Tymczasowe aresztowanie – adwokat Kraków zawiera opis prawnych podstaw stosowania tymczasowego aresztowania, krótki opis praw osoby tymczasowo aresztowanej, a także wskazanie ustawowych ograniczeń w stosowaniu tymczasowego aresztowania przez Sąd.

Tymczasowe aresztowanie to najsurowszy środek zapobiegawczy przewidziany przez polski kodeks postępowania karnego. Areszt tymczasowy może być zastosowany wyłącznie na podstawie stosownego postanowienia Sądu wydanego na wniosek prokuratora, wyłącznie wobec osoby, co do której istnieje duże prawdopodobieństwo, iż popełniła zarzucane jej przestępstwo.

Tymczasowe aresztowanie to niezwykle dotkliwy środek zapobiegawczy ingerujący w podstawowe prawa i wolności człowieka, który w związku z tym może być stosowany jedynie w ściśle określonych sytuacjach.

 

Kiedy stosowane jest tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, przy czym, można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo.

Środek ten stosuje się przy tym wyłącznie gdy:

 • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości, albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne;
 • podejrzanemu grozi wysoka kara, w szczególności, jeśli zarzuca mu się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd I instancji skazał oskarżonego na karę nie niższą niż 3 lata;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

ograniczenia stosowania – Tymczasowe aresztowanie adwokat Kraków –

W określonych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od zastosowania tymczasowego aresztowania, w szczególności gdy:

 • pozbawienie podejrzanego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo lub pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego najbliższej rodziny;
 • na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie
  w stosunku do niego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, albo gdy okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności;

Jednocześnie przepisy kodeksu postępowania karnego nie pozwalają na zastosowanie tymczasowego aresztowania, kiedy przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

Organ stosujący tymczasowe aresztowanie musi o tym powiadomić osobę najbliższą dla podejrzanego lub osobę przez niego wskazaną.

Osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do kontaktu z obrońcą. W tym celu z adwokatem może skontaktować się zarówno rodzina, jak i sam tymczasowo aresztowany. Istotnym jest uprawnienie osób najbliższych do ustanowienia obrońcy dla tymczasowo aresztowanego. Tymczasowo aresztowany pod po uzyskaniu zgody organu w dyspozycji którego pozostaje ma prawo do widzenia z osobami najbliższymi.

Osoba tymczasowo aresztowana posiada niemalże nieograniczone prawo do kontaktu z obrońcą, które może realizować bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie. Co istotne, korespondencja z obrońcą nie podlega cenzurze, a w stosunku do obrońcy organ prowadzący postępowanie w zasadzie nie ma prawa odmówić udzielenia zgody na widzenie czy rozmowę telefoniczną. Widzenie takie odbywa się przy tym bez obecności osób trzecich. Ograniczenia w tym względzie są możliwe tylko przez pierwsze 14 dni tymczasowego aresztowania – wówczas organ może zastrzec przy rozmowie obecność np. funkcjonariusza służby więziennej. Widzenie z obrońcą, w przeciwieństwie do widzeń  z innymi osobami, nie podlega żadnym limitom czasowym.

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu należy wnieść w terminie 7 dni. Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana posiada obrońcę, wówczas to on składa zażalenie w interesie swojego Klienta. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby tymczasowo aresztowany złożył własne zażalenie. W zażaleniu należy w szczególności podważać te okoliczności, które zadecydowały o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

wniosek o uchylenie lub zmianę – Tymczasowe aresztowanie adwokat Kraków

W każdym czasie osobie tymczasowo aresztowanej oraz jej obrońcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Na etapie postępowania przygotowawczego Prokurator rozpoznaje taki wniosek w terminie 3 dni. Oprócz tymczasowego aresztowania istnieje bowiem szereg nieizolacyjnych środków, które mogą skutecznie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, które nie są tak dotkliwe dla podejrzanego i jego rodziny.

Rola obrońcy

Ważnym jest, aby w sytuacji zatrzymania osoby dla nas najbliższej skorzystać z pomocy doświadczonego obrońcy, który w sposób obiektywny oceni zaistniałą sytuację i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania.

Pierwsze czynności procesowe przeprowadzone z udziałem osoby zatrzymanej takie jak przedstawienie zarzutów oraz przesłuchanie w charakterze podejrzanego mają bardzo istotny wpływ na dalszy przebieg postępowania karnego, w szczególności na ewentualną decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

W znakomitej większości dzięki profesjonalnej pomocy obrońcy, zamiast tymczasowego aresztowania organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może zdecydować o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.  Do nieizolacyjnych środków zapobiegawczych należą m.in poręczenie majątkowe, dozór policji czy zakaz opuszczania kraju.

Co ważne tymczasowego aresztowania można uniknąć poprzez złożenie określonego przez Sąd poręczenia majątkowego, który wyrażając zgodę na takie rozwiązanie wyznacza również termin do złożenia poręczenia.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w znalezieniu najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji związanej z zatrzymaniem oraz tymczasowym aresztowaniem, a także kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia spraw karnych.

Tymczasowe aresztowanie Adwokat Kraków

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach karnych. Reprezentuję swoich klientów zarówno w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych i prowadzonych prze Prokuraturę i Policję. Po skierowaniu aktu oskarżenia reprezentuję klientów przed Sądami wszystkich instancji.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.